Tävling!

Tävla med Raoul Wallenberg Academy och vinn en resa till Stockholm, visning av Raoul Wallenberg Center-promenaden och höra Raoul Wallenbergs levande släkting Cecilia Åhlberg prata mer ingående om Raouls liv och gärning.

Tävlingen är enkel: vilka mänskliga rättigheter verkade Raoul Wallenberg för, innan de ens var nedtecknade?

(Tips! Du kan läsa vilka de är under formuläret nedan)

De mänskliga rättigheterna

Artikel 1: Rätten till frihet

Alla människor är födda fria och i lika värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap

Artikel 2: Rätten att inte diskrimineras

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3 Rätten till tryggt liv

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4: Rätten att inte förslavas

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandle i alla dess former skall vara förbjudna

Artikel 5: Rätten att inte torteras

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6: Rätten att erkännas som person

Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7: Rätten till likhet inför lagen

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8: Rätten att inte kränkas

Var och en har rätt till verkar hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning

Artikel 9: Rätten till rättvis behandling

Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10: Rätten till en rättvis rättegång

Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11: Rätten till ett rättvist straff

 1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättsäkerhetsgarantier som behövs för att hans eller hennes försvar.
 2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Artikel 12: Rätten till heder och anseende

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder och sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 13: Rätten att fritt förflytta sig

 1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
 2. Var och har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Artikel 14: Rätt till asyl i andra länder

 1. var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
 2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 15: Rätten till en nationalitet

 1. Var och en har rätt till en nationalitet.
 2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

Artikel 16: Rätten till äktenskap och familj

 1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
 2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtyckte.
 3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Artikel 17: Rätten att äga egendom

 1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
 2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 18: Rätten till frihet i tanken

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19: Rätten till yttrandefrihet

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20: Rätten till fredliga möten

 1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
 2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Artikel 21: Rätten till medbestämmande

 1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
 2. Var och en har rätt till lika tillträde til offentlig tjänst i sitt land.
 3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

Artikel 22: Rätten till ett människovärde

Var och har har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hens människovärde och utvecklingen av hens personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 23: Rätten till arbete

 1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
 2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
 3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvisa och tillfredsställande ersättning som ger hens familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.

Artikel 24: Rätten till vila och fritid

Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

Artikel 25: Rätten till tillräcklig levnadsstandard

 1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hens kontroll.
 2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

Artikel 26: Rätten till utbildning

 1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.
 2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande.
 3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Artikel 27: Rätten till ett kulturliv

 1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens främsteg och dess förmåner.
 2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka hen är upphovsman.

Artikel 28: Rätten till en omvärld

Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Artikel 29: Rätten till plikter

 1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hens personlighet ensamt är möjligt.
 2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
 3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 30 Rätten till mänskliga rättigheter

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Tävlingsregler!

Tävlingen

Tävlingen Vilka mänskliga rättigheter verkade Raoul Wallenberg för? går ut på att pricka ut de cirka 15 av 30 mänskliga rättigheterna som Raoul Wallenberg verkade för. Flest rätt vinner. Vid lika, avgör lotten.

Tävlingen pågår från och med 20230502, till och med 20230531.

En deltagare kan enbart vara med en gång, dock kan flera från samma klass delta.

För att delta i tävlingen:

Elev
Du som är elev och deltar i tävlingen måste ha ansvarig lärares godkännande. Genom att skriva in dennes namn och e-post i svarsformuläret medger du att ett godkännande har fåtts av ansvarig lärare.

Lärare/Skolpersonal
Du som är lärare/skolperson kan delta för din klass räkning. Om du som lärare vill ej att din klass deltar, maila genast info@rwa.se, så tar vi bort anmälningen.

Priset
Priset består av resa till Stockholm, guidad visning av RWC-promenaden samt en exklusiv träff med Cecilia Åhlberg, nu levande släkting till Raoul Wallenberg som berättar lite mer ingående om hans liv och gärning.

Raoul Wallenberg Academy står för resa till/från Stockholm utifrån en samlad kostnadsbedömning. Ev. logi, mat och övriga utlägg bekostas av vinnaren.

Ev. vinstskatt betalas av vinnare.

Vinnaren annonseras i mobilappen Raoul Wallenberg Center, Raoul Wallenberg Academy:s hemsida samt Raoul Wallenberg Academy:s sociala kanaler.

Vid vinst kontaktas vinnaren av Raoul Wallenberg Academy via e-post samt telefonsamtal. Har kontakt ej etablerats efter 48 timmar äger Raoul Wallenberg Academy rätten att dra en ny vinnare.

Vinnare dras av Raoul Wallenberg Academy. Resultatet går ej att överklaga.

Frågor
Om du undrar över något, så är du välkommen att höra av dig till info@rwa.se. Vi besvarar dina frågor så snabbt vi kan under vardagar.