Ledarskapsprogrammets andra fas: 2008-2017

I 20 år har Raoul Wallenberg Academy gett utbildning i ledarskap till gymnasieungdomar med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild. En av de som varit med från start är Ann Westerberg från Mgruppen som var ansvarig för delar i utbildningen. Här tecknas den andra fasen i programmets 20-åriga historia: den under 2008-2017 då vi samarbetade med Sveriges Elevkårer. Läs om det här.

RWA:s verksamhet kom snart att bli mycket uppskattad. Man ville dock nå fler med budskapet om det goda ledarskapet och Raoul Wallenberg.

Konkret innebar förändringen att A-kursen genomfördes, med dess innehåll och upplägg precis som tidigare, under åren 2008-2011. Dessa genomföranden kom dock till stånd genom att ett antal skolor själva kontaktade Raoul Wallenberg Academy och mig och erbjöd sig att själva finansiera genomförandet av utbildningen. Deltagande skolor under denna tidsperiod var Tensta/Ross Gymnasium, InfoKomps Gymnasier i Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Södertälje och Västerås, Klara Gymnasier i Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Södertälje och Västerås samt Stockholms Internationella Restaurangskola. En specialvariant av B-kursen beställdes och finansierades av Tensta/Ross Gymnasium år 2012 och genomfördes på skolan. 

Likt tidigare var det jag som genomförde samtliga av dessa kurser.

Foto på Ann Westerberg, Mgruppen, utbildningsansvarig för delar av ledarskapsprogrammetNy samarbetspartner

Parallellt med utvecklingen av att hitta andra former för Ledarskapsprogrammet genomfördes även en ny kurs med en ny samarbetspartner under åren 2008-2017, nämligen Sveriges Elevkårer (SE). Detta gav möjligheter till nya arbetsformer och framför allt en chans att få fler deltagare till programmet. SE har kontakt med alla elevkårer runt om i Sverige och de elever som engagerar sig i elevkårerna har ett konkret ledaransvar och på så vis en direkt möjlighet att omsätta kunskaperna från ett ledarskapsutvecklingsprogram i verkligheten.

De nya arbetsformerna innebar också att de tidigare projektgruppernas arbete minskade, att beroendet av sponsorer minskade något genom att skolorna och SE blev medfinansiärer i den nya kursen samt att delar av det övergripande administrationsarbetet flyttades från Mgruppen. Jag var dock fortfarande ansvarig för samtliga programs innehåll och genomförande.

Den nya kursen, i samarbete med SE, baserades på det som tidigare deltagare i A- och B-kurserna ansett vara mest värdefullt. År 2008 genomfördes en pilotkurs som sedan justerades något. Tidigare deltagare hade bland annat i föregående utvärderingar önskat mer tid till att utveckla egna projekt, varpå programupplägget justerades för att ge större utrymme för deltagarna att diskutera elevkårernas arbete. Som ansvariga för utbildningen förtydligades det även från Mgruppen och SE att kunskaperna som Ledarskapsprogrammet gav skulle omsättas i konkreta projekt inom elevkåren på respektive skola. Kursen hittade således sina former och sitt innehåll och blev sedan det program som genomfördes under åren 2009-2017. Denna kurs växte också i omfång och genomfördes därför i flera parallella grupper ledda av flera av Mgruppens konsulter. Under åren var jag och Eva P Svensson från Mgruppen oftast engagerade som kursledare. Även kollegorna Mikael Larsson, Maja von Dardel och Sören Dahlström genomförde någon enstaka kurs. 

Mgruppens ledarskapstriangel copyright
Mgruppens ledarskapstriangel©

I motsats till föregående kursupplägg innehöll denna ett färre antal föreläsningar av externa personer och det var istället tre personer som hade ett varsitt fokus, nämligen:

 

 • att leda organisationer
 • att leda grupper
 • att leda sig själv 

 

Föreläsningarna åtföljdes sedan av genomgångar och träning i konkreta verktyg vilka utgör basen för att agera som en god ledare:

 • Självkännedom
 • Grupputveckling
 • Kommunikation
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Coaching
 • Att ge och få feedback
 • Konflikthantering
 • Personlig ledarfilosofi

 

Deltagare

Under denna period deltog

 • 97 ungdomar i A-kursen
 • 12 ungdomar i den specialbeställda B-kursen på Tensta/Ross Gymnasium 
 • 404 gymnasieungdomar i den ”nya” kursen i samarbete med Sveriges Elevkårer

Sammantaget innebar detta en geografisk breddning. Dessa ungdomar kom nu inte bara från Stockholm och Göteborg utan från olika gymnasieskolor i södra och mellersta Sverige. 

De elever som gick den ”nya” kursen skrev ingen uppsats om sina erfarenheter och lärdomar utan genomförde i stället något projekt i sin elevkår med syfte att använda sina nyvunna kunskaper inom ledarskap och på så sätt utveckla kårens verksamhet på respektive skola. Vissa projekt drevs av elevkåren men riktade sig externt och blev därför till nytta för delar av samhället utanför skolan och elevkårens värld.

Efter 2017 övergick huvudansvaret för det totala ledarskapsprogrammet till RWA. Vi på Mgruppen blev ansvariga för en del av programmet, fortfarande med fokus på förhållningssätt och verktyg för det goda ledarskapet. Även om programmets form ändrades så var och är det ett privilegium att få följa de unga entusiastiska och utvecklingsvilliga deltagarna och bidra till att öka deras kunskaper och insikter inom området ledarskap. Här slutar ”min” berättelse om ledarskapsprogrammet och jag lämnar ordet till RWA som får berätta om åren 2018-2020 och vad som väntar under 2021, programmets 20-års jubileum.

Varma hälsningar,
Ann Westerberg