Ledarskapsprogrammet: de första 7 åren

2021 fyller Raoul Wallenberg Academy 20 år. Ann Westerberg från Mgruppen har varit med från starten med ansvar för delar av ledarskapsprogrammet. Vi har bett henne berätta ledarskapsprogrammets historia och har delat upp berättelsen i fyra delar. Här är den andra delen av fyra, där programmets första sju år beskrivs.

Foto på Ann Westerberg, Mgruppen, utbildningsansvarig för delar av ledarskapsprogrammetDet första ledarskapsprogrammet gavs år 2001 och drevs som ett pilotprojekt. Viktor Rydberg Gymnasium fick frågan om de var intresserade att delta och därmed erbjuda en ledarskapsutbildning till eleverna i årskurs 2. De svarade ”ja” och efter ansökningar och en urvalsprocess valdes 20 ungdomar ut.

I riktlinjerna för programmet valde jag att utgå från ett av Mgruppens ordinarie program för vilket jag var programansvarig, nämligen ”Ledarskap för Icke-chefer”. Programmet innehöll ett antal teorier och övningar vilka jag bedömde som lämpliga även för gymnasieungdomar. Jag visste att många ungdomar ofta har erfarenheter av ledarskap genom att de exempelvis har lett yngre barn inom föreningslivet och i synnerhet inom idrotten. Likaså finns unga själva i flera sammanhang där de får tillfälle att studera och uppleva att bli ledda av andra, såsom exempelvis genom idrottsledare, lärare, rektorer med flera. Jag såg därför stora möjligheter att deltagarna i programmet skulle kunna diskutera och tillgodogöra sig de aktuella teorierna och övningarna.

De olika delarna i utbildningen utgjorde en ”flerstegsraket” med olika kurser, vilket kom att kräva ett stort och medvetet engagemang från de deltagande skolorna. ”Flerstegsraketens” olika delar bestod av följande:

  • Årskurs 2 erbjöds en utbildning där deltagarna fick komma i kontakt med och diskutera ledarskapets olika aspekter på en mer övergripande nivå (läs mer om Grundkurs A nedan).
  • Årskurs 3 erbjöds en utbildning som konkretiserade och gav möjlighet till att praktiskt träna några av ledarskapets viktigaste verktyg (läs mer om fördjupningskurs B nedan). 
  • Deltagarna omsatte sina kunskaper på respektive skola i olika projekt.
  • Nätverket Raoul Wallenberg Academy Alumni (nuvarande Raoul Wallenberg Differencemakers) anordnade aktiviteter för deltagare inom Ledarskapsprogrammet om angelägna och aktuella områden, varav samtliga med fokus på det goda ledarskapet.

Alla aktiviteter skedde i nära samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy och skolorna. Antalet skolor och deltagare från tid till tid berodde på finansieringsunderlaget. Verksamheten finansierades under tidsperioden ifråga helt genom bidrag från organisationer, företag och privatpersoner.

Grundkurs (A-kurs), årskurs 2:

Deltagarna ansökte om att få gå denna utbildning. Deltagarna valdes ut utifrån sina respektive ansökningar där de bland annat svarade på ett antal frågor om hur de såg på ledarskap och varför de ville gå kursen. Så långt som möjligt skapades en grupp baserad på olikheter i bakgrund, kön, ledarerfarenhet, tankar om varför de ville gå programmet etc.

Utbildningen genomfördes på en konferensanläggning i internatform under 5 dagar, där deltagarna var en grupp bland många andra på anläggningen. Jag ansåg att det var viktigt att deltagarna fick dela måltider och miljö med aktiva chefer och ledare och att de fick uppleva hur dessa har det när de är på kurs. Deltagarna fick möta ett antal olika föreläsare vilka representerade olika delar av samhället och som var och en gav sin syn på ledarskap och delade med sig av sina erfarenheter. Några exempel på representerade professioner som höll föreläsningar under utbildningen var militär, präst, dirigent, genusforskare, framtidsforskare, teaterchef, idrottsledare, filosof och företagsledare. I den mån det gick att planera fick gruppen också möta verksamma chefer som gick andra program på konferensanläggningen. Det väckte intressanta diskussioner om vilka likheter och skillnader som finns mellan unga blivande chefer och ledare och redan aktiva chefer. Samtalen gav intressanta möjligheter till erfarenhetsutbyte om synen på ledarskap, värderingar, förväntningar, skillnader generationer emellan och mycket annat. 

Varvat med föreläsningar och samtal anordnades även genomgångar av olika modeller, teorier och forskning kring ledarskap i syfte att också öka deltagarnas teoretiska plattform.Ytterligare ett moment under veckan var de praktiska övningar som deltagarna fick genomföra för att direkt omsätta och testa nyvunna kunskaper samt se hur grupprocessen och ledarskapet fungerar i praktiken.

Varje elev skulle efter kursen, i uppsatsform, redovisa sina egna personliga lärdomar från utbildningen och göra kopplingar till egna erfarenheter av upplevt ledarskap, artiklar och annat de ansåg relevant för ämnet. Uppsatsen skulle visa på elevens förmåga att göra egna reflektioner och analysera, att hen hade en egen åsikt och kunde motivera sitt ställningstagande. Uppsatsen betygsattes därefter av mig och detta betyg utgjorde ett ”delunderlag” för betyg i andra kurser på skolan. Jag gav också skriftlig feedback till samtliga deltagare för deras medverkan under kursveckan samt uppsatsen.

Gammal logotyp för RWA

De uppsatser där författaren medgav publicering samlades under några år i dokumentet “Antologi” vilka i sin tur blev en mycket läsvärd sammanfattning av lärandet och upplevelsen av kursen. De deltagare som genomgick hela kursen samt skrev den avslutande uppsatsen fick även ett plagg med Raoul Wallenberg Academy:s logotyp på (se bild till höger) för att förstärka känslan av att ha genomgått något unikt.

 

Kursen, som fick namnet A-kursen, fick ett mycket gott betyg av deltagarna och blev en modell för kommande kurser. Flera av deltagarna uttryckte även ett önskemål om en fortsättning. Detta resulterade i att jag utvecklade ytterligare en kurs, B-kursen, vilken erbjöds eleverna i årskurs 3. 

 

Fördjupningskurs, (B-kurs), årskurs 3:

B-kursen genomfördes för första gången år 2002. Kursen fördjupade de olika moment som deltagarna kom i kontakt med under A-kursen i årskurs 2. B-kursen var mer fokuserad på att träna ledarskap och tog upp modeller och teorier som var direkt tillämpliga i deltagarnas vardag. De deltagare som genomgått grundkursen hade förtur men avstod de, erbjöds andra elever dessa platser. 

Denna gång genomfördes kursen i så kallade “endagars-moduler” på utvalda skolor (se mer under rubrik “Deltagare”), där platsen för genomförandet alternerade mellan de deltagande skolorna. En dag per månad hölls en workshop på valt tema, spritt över hela läsåret, vilket resulterade i totalt 7 dagars utbildning. Fördjupningskursen gav många möjligheter till tillämpning genom praktisk träning. Denna kurs konkretiserade ledarskapets olika verktyg. Varje avsnitt gavs utrymme under en dag där teori och praktik varvades. Deltagarna fick sedan omsätta dessa nya kunskaper praktiskt under tiden fram till nästa kurstillfälle då gruppen reflekterade kring hur det varit att använda verktygen och vilka reaktioner de mött. 

 Följande avsnitt behandlades under fördjupningskursen:

  • värderingar som styrinstrument
  • självinsikt
  • kommunikation sett som ett ledarverktyg
  • att ge och ta beröm samt kritik
  • konflikthantering
  • ledarrollen

Avslutningsdagen innefattade en sammanfattande analys av vad ledarskap betydde för var och en av deltagarna och en individuell handlingsplan. Likaså denna kurs följdes även upp med att deltagarna skrev en uppsats om sitt lärande, sina upplevelser och reflektioner, vilken betygsattes och ingick som en del i andra betyg. Även efter denna kurs fick deltagarna skriftlig feedback från mig.

Fördjupningskursen löpte parallellt med ett projektarbete som skulle genomföras på respektive skola och som innebar att kunskaperna skulle omsättas i praktiken. Syftet var att kursens innehåll skulle komma flera elever, utöver deltagarna själva, till godo och att deltagarna skulle visa ett agerande såsom goda förebilder för andra. 

Både A- och B-kursen sågs som kurser bland andra på skolan och gav 50 poäng på motsvarande sätt som för övriga kurser. Kurserna ifråga betygsattes på grunder som jag i samråd med ansvariga lärare (det vill säga lärarna i de kurser där Ledarskapsprogrammet utgjorde ett delmoment) tillsammans tagit fram. Efter att båda kurserna genomförts, finslipades sedan programmet och dess olika moment ytterligare. 

Deltagare

Under åren 2001-2007 deltog totalt 290 elever från olika gymnasier i Stockholm och Göteborg i RWA:s olika program. Deltagande skolor i Stockholm var Viktor Rydbergs gymnasier i Stockholm och Djursholm, Tensta/Ross Gymnasium, St Görans Gymnasium samt InfoKomp Gymnasiet. Deltagande skolor i Göteborg var Angeredsgymnasiet, Fässbergsgymnasiet, Göteborgs Högre samskola, Göteborgs Tekniska Gymnasium, Burgården samt Ingrid Segerstedts Gymnasium. 

Nedan citeras några tidigare deltagare om deras egna upplevelser av att delta i Ledarskapsprogrammet: 

”Jag är glad och tacksam att jag fick gå kursen. Föreläsningarna var inspirerande och sporrande och fick oss att tänka i nya banor vilket kändes rätt omvälvande till en början. Jag skulle kunna skriva en sextiosidig uppsats om alla kunskaper, erfarenheter och tankar jag fått ta del av genom den. Jag hoppas att många fler ungdomar kommer att få chansen att gå den i framtiden”.

”Goda ledare finner drivkraften i sig själva, för är man trygg i sig själv vågar man ta ansvar och gå före in i det okända, liksom Raoul Wallenberg så osjälviskt gjorde. Han är en stark förebild och väl värd att försöka leva efter.”

”Jag tror att det är dags att vi ungdomar börjar arbeta aktivt för att föra det goda ledarskapet vidare och jag kommer därför att arbeta hårt för att sätta igång processen för spridandet av detta. Jag tror att när arbetet väl kommer igång så kommer det goda ledarskapet att sprida sig som ringar på vattnet och vår generation kommer att göra världen till ett bättre ställe att leva på.”

”Jag kommer att bära med mig detta under resten av mitt liv, jag kommer alltid att minnas denna vecka. Jag kommer att göra val och övervägningar som jag inte skulle ha gjort om jag inte gått kursen.”

Genomfört projekt

Ett konkret exempel på ett genomfört projekt är den föreläsningsturné med syfte att berätta om Raoul Wallenbergs liv och gärning som genomfördes under våren 2003. En grupp ungdomar från RWA besökte ett antal gymnasieskolor och höll där föredrag inför hundratals elever. Turnén genomfördes på uppdrag av och med hjälp av finansiering från Electrolux, Sverige. Föreläsarna från RWA gav åhörarna en faktaspäckad och personlig bild av Raoul Wallenberg och hans liv samt delade med sig av sin syn på hur det goda ledarskapet kan se ut. Arbetet innebar att fullt ansvar lades på gruppen ifråga för hela projektet med dess planering, inbokning av lämpliga skolor, reseplanering med mera. Gruppen samlade även in allt nödvändigt underlag för själva presentationen av Raoul. Bland annat fick de hjälp av Raouls egen syster, Nina Lagergren, med att samla in material från arkivet som de sedan använde sig av. Föreläsningarna uppskattades mycket av publiken, där bland annat ett antal av tidigare nämnda skolors lärare närvarade.

Effekter hos de deltagande skolorna

Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm och Tensta/Ross Gymnasium är de skolor som till dags dato har deltagit i programmet under längst tid och med flest antal deltagare. De har tidigare beskrivit den påverkan deltagandet i Ledarskapsprogrammet hade på deltagarna och skolan på följande sätt:

”Kursen som bedrivs i internatform en vecka på våren i Mgruppens regi har varit mycket lyckad och uppskattad av eleverna. Utvärderingen som vi gjort med deltagande elever pendlar mellan mycket intressant till oerhört givande! Eleverna säger att de lär känna varandra och sig själva på ett ”nytt” sätt. De inbjudna föreläsarna håller enligt eleverna mycket god klass och vi har i några fall lyckats få dem att komma till skolan och föreläsa för samtliga elever tack vare kontakten som knutits på kursen. Eleverna visar prov på att dom växer när dom gått kursen och tar sedan initiativ till aktiviteter på skolan. Dom visar prov på det goda ledarskapet, något som ju är den uttalade visionen med RWA.” /Lärare

”Vi tycker att de elever som deltagit i RWA-utbildningen har, (med några få undantag), vuxit som människor, blivit mer ansvarskännande och har med stor entusiasm engagerat sig i skolans aktiviteter och erbjudit sig att ta hand om mycket av den organisation som behövts för respektive engagemang. De har också insett vikten av vad en god ledare kan åstadkomma med och genom sina medarbetare och det mervärde det också i förlängningen kan ge. En naturlig följd har också hos oss blivit att flera av eleverna har tittat på våra egna ledare (skolledningen) och gjort enkätundersökningar bland personal m.fl. Resultatet har de sedan använt till sitt projektarbete, vilket i flera fall har lett till konstruktiva diskussioner mellan elever och skolledning.” /Lärare

”Det som varit mest påtagligt vad gäller RWA:s ledarskapsutbildning är den positiva respons som de deltagande eleverna har givit gällande utbildningen, både vad gäller innehåll och form. Denna positivitet smittar givetvis av sig till andra elever på skolan som också blir intresserade av ledarskapsfrågor och allt som hör därtill.” /Lärare

RWA Alumni

Redan tidigt under arbetet med RWA:s uppbyggnad fanns idén om att skapa en ”fortsättning” för alla deltagare i de olika programmen. Allt eftersom antalet deltagare som medverkade i olika delar av verksamheten ökade, skapades förutsättningar för att bygga upp ett nätverk av personer som skulle kunna ha stor nytta och glädje av varandra och utbyta erfarenheter, kunskaper och lärdomar. På detta sätt skulle deltagarna kunna fortsätta hålla kontakt och bidra till en gemensam utveckling av en ökad ledarskapskompetens. Nätverket gavs namnet Raoul Wallenberg Academy Alumni (numera Raoul Wallenberg Differencemakers) och inom detta anordnades så småningom några träffar med seminarier i angelägna och aktuella frågor med fokus på det goda ledarskapet. Läs mer om hur Raoul Wallenberg Differencemakers utvecklades här.