HÅLLBARHET: AGENDA 2030

Vi arbetar med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling

RWA bidrar genom sin verksamhet till de globala målen (Sustainable Development Goals, SDG) 4, 11, 16 och 17.

4. God utbildning

En förutsättning för aktivt deltagande i samhället är SDG 4, en god utbildning för alla. Genom RWA:s olika utbildningsinsatser riktade mot unga och lärare är vi med och utvecklar de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. 

11. Hållbara städer och samhällen

RWA bidrar även till SDG 11, hållbara städer och samhällen, genom att öka ungas engagemang i samhället. Det ökade intresset och engagemanget är en förutsättning för att bygga hållbara samhällen samt för att aktivera det engagemang som krävs hos medborgare att själva bidra till de globala målens uppfyllnad. Genom den verksamhet som bedrivs att stärka ungas egna förändringskraft och öka engagemanget för civilsamhället är vi med och bygger ett inkluderande, motståndskraftigt och deltagarbaserat samhälle för alla, oavsett individens bakgrund. 

16. Fredliga och inkluderande samhällen

I en mer polariserad värld krävs det att vi stärker den mellanmänskliga tilliten. Alla människor måste kunna visa sin religionstillhörighet eller identitet med öppenhet och stolthet i det offentliga rummet. Det är det demokratiska samhällets plikt. Genom RWA:s utbildningar som tar sitt avstamp i berättelsen om Raoul Wallenbergs gärning och hågkomstprojekt bidrar vi till SDG 16, fredliga och inkluderande samhällen. Verksamheten synliggör och bekämpar fientlighet och rasism för att därigenom stärka den mellanmänskliga tillit och sammanhållningen i samhället i en orolig tid.

17. Genomförande och globalt partnerskap

RWA:s verksamhet bidrar även till SDG 17, genomförande och globalt partnerskap. Genom vårt samarbete med Svenska Institutet skapas internationella samarbeten som fördjupar relationer mellan unga globalt men även mellan länder och olika sektorer såsom offentlig sektor och civilsamhälle. RWA erhåller också utbildningsplattformar som bidrar till uppfyllnaden av målet.