Ledarskapsprogrammets bakgrund (del 1 av 4)

2001 startade  Raoul Wallenberg Academy vårt första ledarskapsprogram. Nu 20 år senare har vi mött hundratals unga ledare som alla visat prov på de förmågor som Raoul hade. Ann Westerberg från Mgruppen har varit med från starten, med ansvar för delar av ledarskapsprogrammet. Vi har bett henne teckna ledarskapsprogrammets historia. Det är en berättelse som beskriver hur allting började och utvecklades under 20 år. Vi har delat upp historieskrivningen i fyra delar. Här är den första delen.

Jag har varit involverad i RWA ända från start och har fortfarande förmånen att få genomföra delar av ledarskapsprogrammet. Det har varit ett privilegium att få möta alla dessa, över 800, deltagare under åren. Unga, entusiastiska, reflekterande, ifrågasättande, modiga, ambitiösa, fyllda av friska idéer och ansvarstagande har de uttryckt ambitioner att utöva någon form av ledarskap i framtiden. 

Foto på Ann Westerberg, Mgruppen, utbildningsansvarig för delar av ledarskapsprogrammetMin syn är att det goda ledarskapet består av många olika delar och att grunden för allt är att ledaren först och främst måste vara beredd att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Därefter kan hen ta ansvar för att leda andra.

Min upplevelse är att deltagarna i Raoul Wallenberg Academys ledarskapsprogram är mycket väl förberedda och också mycket beredda att, var och en på sitt eget sätt, ta ansvar för och arbeta med sitt personliga ledarskap. De gör det redan idag och kommer att fortsätta att, på olika sätt, förmedla det goda ledarskapet till andra. Jag har också, under dessa 20 år, med glädje och stolthet kunnat följa dem och sett hur ett flertal klivit fram och axlat ledarskapsroller i företag och organisationer, i det privata och i det allmänna.

De har, med det goda ledarskapet som grund, gjort skillnad för sig själva och andra. De är därmed goda representanter för Raoul Wallenbergs arv. Ledarskapsprogrammet kan därför sägas ha levt upp till sitt syfte.

/Ann Westerberg, med ansvar för delar av ledarskapsprogrammet 

Bakgrunden till ledarskapsprogrammet

2001 bildades insamlingsstiftelsen Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders. Stiftelsens syfte har allt sedan start varit att ge svenska gymnasieungdomar utbildning i det goda ledarskapet med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild. Grundarna var Nina Lagergren (Raoul Wallenbergs syster), Claes Cronstedt, Sven Hagströmer, Sven Salén, Marcus Storch och Martin Rogberg (som representant för Handelshögskolan).

Det Raoul Wallenberg gjorde i Budapest under andra världskriget var enastående och hade inte varit möjligt utan hjälp från andra. Raoul skapade och ledde en organisation som tidvis bestod av flera hundra personer och inom vilken vardera person hade sin specifika uppgift. Tillsammans gjorde Raoul och dessa personer en stor skillnad för tiotusentals människor.

Raoul visade vad ett gott ledarskap kan åstadkomma. Hans initiativförmåga och kreativitet är ett föredöme än idag. Raoul utförde medmänskliga gärningar som handlar om att åsidosätta egna intressen och samtidigt ha en egen övertygelse och ta ställning även när det går mot ”gällande regler”. Att inspireras av Raouls ledarskap innebär att våga, att ifrågasätta, ibland att riskera, att improvisera, att hitta utvägar och inte minst låta sig drivas av värderingen om alla människors  lika värde. 

Det goda ledarskapet handlar inte nödvändigtvis om att riskera sitt eget liv som Raoul gjorde, utan det behövs lika mycket i allas vår vardag. Att våga visa civilkurage i vardagliga situationer oss människor emellan. Det är därför viktigt att vi alla, och i synnerhet unga i rollen som såväl dagens som morgondagens ledare, får en bild av vad det goda ledarskapet är och hur det kan se ut. I takt med ökande globalisering och nationalstaters minskade inflytande vilar en stor del av ansvaret för den framtida utvecklingen på ledare i näringsliv och organisationer, såväl privata som offentliga. Framtiden fordrar ledare som har modet att ta nya vägar, som ser till ledarskapets övergripande ansvar och inte bara till möjligheten att vinna egna personliga fördelar. Därför är det viktigt att unga antar ett gott och ansvarsfullt ledarskap och inser vikten av detta i såväl större sammanhang som i den vardagliga och nära miljön.

Vid uppstarten av Raoul Wallenberg Academy söktes olika vägar för att sprida budskapet om det goda ledarskapet bland ungdomar. En initial kontakt togs med några gymnasieskolor, bland annat Viktor Rydberg Gymnasium, och Handelshögskolan i Stockholm för att se hur en ledarskapsutbildning för ungdomar skulle kunna bli verklighet. Syftet var att i Raoul Wallenbergs anda ge ungdomar insikt i hur ledarskap och ledarrollen kan utgöra skillnad för dem själva och andra. Under professionell ledning skulle de få kunskap och insikt inom området ledarskap och möjligheter till reflektion kring just ledarskap, personlig självinsikt och utveckling liksom de fick ta del av ett erfarenhetsutbyte mellan elever med olika bakgrund.

Mgruppen

Det unika i denna satsning var att verksamheten skulle erbjuda ledarskapsutbildning till gymnasieungdomar, till unga människor med vilja och ambition att anta ledarroller. Normalt gavs en sådan utbildning endast till personer som var utnämnda till ledare/chefer eller som oftast, till dem som redan varit ledare/chef i ett antal år. Handelshögskolan uppdrog till sitt dåvarande dotterdotterbolag Mgruppen att ta ansvar för utbildningen. Mgruppen har drygt 90 års erfarenhet av ledarskapsutbildning och har allt sedan start haft ett starkt fokus på framtidens ledarskap, vilket i sin tur gjorde dem mycket lämpliga för uppdraget ifråga. 

På Mgruppen gick uppdraget att ansvara för och leda programmet till mig, en av Mgruppens många konsulter. Jag fick uppdraget efter eget önskemål. Jag hade tidigare projektarbetat med ungdomar på Fryshuset och uppmärksammat den energi, engagemang, intresse och vilja att ta ansvar som uppstod hos unga i de fall de fått rätt förutsättningar och förtroendet att leda. Mgruppen genomför fortfarande delar av ledarskapsprogrammet med mig som ansvarig. 

Nina Lagergren var mycket engagerad i ledarskapsprogrammet ända fram till sin död 2019.

Målbild

En tydlig målbild för Ledarskapsprogrammet sattes upp i samband med uppstarten av utbildningen och denna eftersträvas än idag i allra högsta grad:

  • Ge deltagarna ökad ledarskapskompetens genom ökad förståelse och respekt för ledarrollen, ledarskapets möjligheter och begränsningar, ledarskapets krav på personligt ansvars- och ställningstagande, m.m.
  • Ge deltagarna ökad självinsikt och medvetenhet om hur de påverkar andra och påverkas av andra samt visa att vi alla har möjlighet att välja hur vi vill agera och uppfattas.
  • Ge deltagarna ökad kännedom om och säkerhet i tillämpningen av ledarskapets olika konkreta verktyg.
  • Visa deltagarna att det goda ledarskapet handlar om ett ansvarsfullt och medvetet förhållningssätt till sig själv och människorna runt omkring.

… Och inte minst: 

  • Ge ökad kunskap om Raoul Wallenbergs arbete och ledarskap.