Intervju med kommunstrateg Catharina Ungh

Falköpings kommun mottog under 2018 Raoul Wallenberg Academys utmärkelse ”Årets medmänskliga kommun”. Nedan följer en intervju med Falköpings kommuns kommunstrateg Catharina Ungh, om vad som har föranlett utmärkelsen, enligt kommunen själv, och vad det i sig har kommit att innebära för deras framtida kommunala arbete. 

-Vad i ert arbete i kommunen skulle ni själva säga ligger till grund för er utmärkelse?

En kommun som ska klara att ställa om!
Kommunen visar idag vägen mot en organisation som klarar att hantera samhällsförändringar och som klarar att ställa om. Det globala har flätats samman med det lokala så därför har kommunen kommunicerat att samhällsutvecklingen kräver nya sätt att arbeta och att framtiden hänger samman med hur vi skapar förutsättningar för utveckling samt hanterar omvärldsförändringar. Anpassningsförmåga och förmågan att i grunden ställa om är därför i fokus i kommunens utveckling idag. Komplexa samhällsutmaningar är sammanflätade och behöver angripas på ett helt annat sätt är en medvetenhet som växt fram i organisationen.

Kraften i att dra åt samma håll!
Kommunen styrs mer och mer utifrån ett stärkt helhetsperspektiv och horisontella uppdrag. Att ta tillvara och väva samman kompetenser för att nå en högre kvalitet och skapa de helhetsbilder vi behöver. Källan till förnyelse och nytänkande kommer inifrån och resursen är medarbetarna och deras samarbeten. Genom att uppdrag styr vilka kompetenser som behövs skapas möten som främjar kreativa krockar.

I det lilla vardagliga skapas det stora!

Kommunen har tagit ut riktningen mot en tillitsbaserad styrning/ledning med fokus på ledarskap, medarbetarskap, kultur och värderingar som kombineras med mål- och resultatstyrning. I grunden handlar det om relationer, interaktionen mellan oss människor, att möta och bemöta, tro på människor och tro på möjligheter. Den där förmågan att både i det lilla och det stora ha närvaro i stunden, se sina medmänniskor och visa omsorg. Det värdeskapande formas tillsammans. I detta byggs och stärks kulturen!

Att arbeta med människor och inte för människor!
Kommunen arbetar för att ytterst värna demokratin, alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare, där invånare känner delaktighet och inflytande. Processerna med medborgardialog och invånarinflytande är därför en fundamental del för att möta komplexa samhällsutmaningar. Här involveras såväl förtroendevalda, tjänstepersoner som civilsamhället tillsammans.

Att leva värdet av meningsfulla mellanmänskliga relationer!
Kommunen ser ALLA som viktiga byggstenar i kommunens utvecklingsarbete. Så genom att mötas skapar hela tiden möjligheter. Nätverk, samarbete, dialog, delaktighet och förankring. Genom ord och handling ska kommunens viljeriktning och värdegrund kommuniceras och det ska vara i en anda av hög tilltro och höga förväntningar.
Så genom att ge uppdrag, organisera och skapa mötesplatser får vi veta mer om varandra och varandras arbete och processer vilket skapar en större kunskap och förståelse för varandras roller, ansvar och uppdrag. Öppenheten och tilliten i styrkedjan är central. Kommunen litar på att medarbetarna skapar goda resultat och att viljan att bidra med samhällsutveckling växer fram av sig självt i den kulturen. ”Varje dag är vi alla med och förändrar världen och det är stort”.

Medskapandets kraft!
Det är härligt att se hur kraften i medarbetarna växer när människor får äga processer och får ta ansvar. Medarbetarnas blir medledare som utvecklar hur vi organiserar oss, hur vi skapar ny service och involverar fler och fler i samhällsutvecklingen. Många medarbetare är idag involverade och engagerade i kommunens helhet och kommunen arbetar idag i större utsträckning förvaltningsövergripande.

Vi sticker ut!
Vårt strategiska arbete följeforskas och professor Kennert Orlenius beskriver att vi är unika i hur vi organiserar oss. Utifrån ett helhetsperspektiv vågar vi tillsammans pröva nytt, lära, ta gemensamt ansvar och tänka uthållighet. I följeforskningen har det framkommit att styrkan att gå från ord till handling växt fram genom förtroendet att få skapa ett lärande under processens gång. Även Bernard Le Roix som är specialist på dialoger och anlitas av SKL menar att en så tydlig styrning, utifrån värderingar och relationsbygge i ett målmedvetet och långsiktigt perspektiv, har han inte sett under sina år i kommunsverige.

– Vad har utmärkelsen i sig inneburit för kommunen, i stort och i smått? 
Utmärkelsen har gett oss mycket uppmärksamhet såväl lokalt som globalt. Mycket beröm men också en ökad debatt om medmänsklighet vilket bidragit till ökad fokus på området. Utmärkelsen har också hjälpt oss att se på vår kommun med lite andra ögon och öppnat ögonen för all den goda kraft som finns.

– Har ni några tips till andra kommuner i hur dessa kan arbeta med medmänsklighet? 
För att få ordentlig kraft i arbetet krävs en politisk styrning och en kommun som arbetar strategiskt med frågorna. Det handlar också om att våga pröva nytt, använda kraften hos medarbetarna och medborgarna, tro på människan och se möjligheten. ( Se svaret på fråga 1. Där beskrivs de förutsättningar som vi anser är viktiga i arbetet). Sen handlar det om att sprida de goda exempel på vad detta innebär rent praktiskt. Men styrkan är att klara att gå från ord till handling!

– Hur ser ert framtida kommunala arbete ut med just dessa frågor?
Priset förpliktigar, så för oss handlar det mycket om vad vi gör med utnämningen. Vi höjer ribban, förtydligar förväntningarna och arbetar för ett samhälle som än mer går samman. Kommunen ser att ett förändrat civilsamhälle kräver nya sätt att arbeta tillsammans. Därför sker en satsning på Överenskommelsearbete i syfte att stärka samverkan med civilsamhället och anpassa efter dagens samhälle Överenskommelsen utgår från en nationell modell för att möta civilsamhället i ett antal dialoger för att forma en samverkan på många plan. Hela samhället tillsammans!

Fortsatt utvecklad anpassningsförmåga och att klara att ställa om behövs för att klara dagens och morgondagens komplexa samhällsutmaningar!
Idag handlar kompetens alltmer om förändringsvilja, attityder och värderingar så som nytänkande, anpassningsförmåga och innovationskraft och de blir därför viktiga förutsättningar för kommunens interna utvecklingsarbete.

Fortsatt samarbete med Raoul Wallenberg Academy.
Nästa vecka kommer Alexandra Pascaliou till gymnasiet och föreläser även för medborgare på kvällen. I samband med detta är det en utställning om Raoul Wallenberg samt en workshop om hur vi alla kan bidra till medmänsklighet och civilkurage.
KUB-projektet om mänskliga rättigheter kommer till kommunen under våren där fokus är på rättighet nummer 3 ”Rätten till ett tryggt liv” . Arbetet avslutas med en utställning i Kungsträdgården nästa höst. Kommunen kommer också att anordna en spridningskonferens med Raoul Wallenberg Academy i början av nästa år

Kommunen utvecklingsarbete ihop med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande dialoger och medborgardialoger.
Viljeriktningen är att utveckla samhället och kommunen än mer MED människor och inte för!
Det ställer krav på nya sätt att skapa dialoger både internt och externt som innebär att vi involverar människor, öppnar upp och tar tillvara på olika perspektiv som underlag för beslut och/eller fortsatt arbete. Ett sätt att stärka den representativa demokratin! Dialogarbetet ska involvera fler, facilatorer med flera ska utvecklas. SKL satsar idag på oss och ser med intresse på Falköpings kommuns arbete. Därför finns Bernard Le Roix, SKL:s internationella dialoger i komplexa konflikter Colombia, som sakkunnig SKL i Falköping och handleder oss i utvecklandet av nya sätt att föra dialoger. Kommunen har också en ny tjänst som ska samordna arbetet.

Forskare ser idag tydligt att framgång skapas i det lokala sammanhanget och tillsammans med våra medborgare. (Abrahamsson, Orlenius, Louise Bringselius m fl) Så nya tjänsteinnovationer är vägen för att stärka kommunens mål 1 ”Ett socialt hållbart Falköping” som handlar om att skapa goda livsvillkor för alla. Viktiga förutsättningar som handlar om hur samhället behöver gå samman för att utveckla tillsammans utifrån vår lokala kontext.

Professor Kennert Orlenius – som följeforskat kommunen i över tre år följeforskar just nu arbetet med ta fram en tjänsteorganisation som ger helhetsunderlag till det sociala hållbarhetsutskottet växer fram. Det är delegationen mot segregation som gett medel till detta!

Utöver detta finns många exempel på hur vi arbetar och utvecklar mer konkret; unga kommunutvecklares arbete med bland annat speak app, inkluderingsnätverket, avsiktsförklaring om att ställa om basverksamheter och en massa annat.