Emelie Hahn: Att prova att gå i någon annans skor

UPPGIFTER SOM ÖKAR MEDKÄNSLA OCH FÖRSTÅELSE

Jag bygger upp uppgifter så att de kopplar till skolans övergripande demokrati – och värdegrundsuppdrag, samt till världen utanför klassrummets väggar för att bland annat skapa en känsla av autencitet och sammanhang för eleverna. Jag vill att eleverna genom uppgifterna får kunskaper och erfarenheter som de har nytta av här och nu, men även i framtiden. Därigenom vill jag bygga broar för ett livslångt lärande. I detta blogginlägg vill jag tipsa om en uppgift som mina nior arbetar med just nu. Den fungerar bra att koppla till arbetet med kuben, men om din skola inte deltar i kubprogrammet detta läsår, så går det utmärkt att arbeta med uppgiften i So-undervisningen. Uppgiften syftar till att eleverna ska öka sin omvärldsförståelse och interkulturella kompetens – att de ska få prova att gå i någon annans skor och därigenom utveckla sin medkänsla och förståelse.

TEMA I SO-UNDERVISNING

Vi arbetar just nu i So-undervisningen med ett tema om “Rika och fattiga länder”. Vi utgår mycket från material från bland annat Gapminder. Efter att ha sett ett TedTalk av Hans Rosling, där han förklarar världens befolkningsökning med hjälp av plastlådor från IKEA, fick alla elever prova att göra Gapmindertestet, för att se om de kunde klara frågorna på första försöket (det går att göra om testet hur många gånger man vill). Testet består av 13 faktafrågor. Om man klarar testet blir man belönad med “Gapminder Global Facts Certificate” och syftet med testet är att man ska sprida en faktabaserad världsbild. Testa om du klarar detta test och utmana dina elever.

LIVETS LOTTERI

Som avslutande uppgift på hela temat kommer eleverna att få arbeta med en uppgift uppbyggd utifrån “Livets lotteri” från Rädda Barnen, Dollar street, samt annat material från Gapminder. Eleverna får dra en lott i “Livets lotteri”. De genomför sedan en uppgift där de jämför hur deras liv skulle blivit om de fötts i det land de “drog” med hur deras liv ser ut idag. Från “Livets lotteri” får eleverna fram användbara fakta för uppgiften. Till sin hjälp har de även “Dollar street”. Där får eleverna dels fram fakta, men de kan också läsa om familjer som bor i det land de “drog”, samt besöka deras hem.

För att strukturera upp uppgiften låter jag eleverna börja sin jämförelse genom ett venndiagram. Då blir likheter och skillnader tydligt strukturerade för dem. Utifrån sina fakta i venndiagrammet, resonerar de sedan kring hur deras liv kunde ha sett ut. Uppgiften har jag genomfört tidigare och den ledde till många bra och intressanta diskussioner. Eleverna får verkligen prova på att gå i någon annans skor och utifrån tidigare utvärderingar anser eleverna att uppgiften var mycket lärorik och att de fått en större förståelse för hur andra människor runt om i världen lever. Uppgiften ökar både medkänsla och förståelse – i Raoul Wallenbergs anda!