YRKESGYMNASIET LINKÖPING 
Rätten att inte diskrimineras

Yrkesgymnasiet i Linköping är det främst elever från årskurs ett och två som kommer att jobba med kuben och de kommer att presentera sina arbeten med kuben i form av foto, film och målningar.  Arbetet med kuben kommer bland annat att göras inom ämnena historia, svenska och estetisk kommunikation. Läs mer om skolans arbete här.

Artikel 2


Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet. (källa)

 

English